ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาข้อมูล สามารถอำนวยความสะดวกในการหารายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว
จำนวนบุคลกรทั้งหมด
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามประเภทตำแหน่งงาน เช่น สายสนับสนุน สายการเรียนการสอน
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามระดับการศึกษาที่ใช้ในการทำงาน
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากรแบบกราฟ
ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากร
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
193  คน
Chart.
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 193 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)  : 80  คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)  : 29  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 7  คน
- ข้าราชการ  : 72  คน
- ลูกจ้างชั่วคราว  : 5  คน
รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ
รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามหน่วยงาน
รายงานบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิ
รายงานบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามหน่วยงาน
รายงานอัตรากำลัง ของคณะวิทยาศาสตร์
รายงานบุคลากรแยกตามหน่วยงานและปีงบประมาณ
รายงานบุคลากรแยกตามตำแหน่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้