ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน

คณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการงบประมาณ
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
ดร.ปรัชญาพร วันชัย
นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์
นายธนศิลป์ ทองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
นายศุภชัย เชื้อพันธ์


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ศุภชัย เชื้อพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทร. 4444 (0 4535 3424)

นัฐพงษ์ สืบสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทร. 4466

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้