ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
ดร.กติกา สระมณีอินทร์
ดร.กนกพร ช่างทอง
นายกมล คำพิบูลย์
นางสาวกมลชนก ทองหมื่น
นางสาวกรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
ดร.กฤษดา นารอง
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
ผศ.ดร.กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล
ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร
ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
นางสาวกานต์นลินญา บุญที
นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์
ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
นางเกษมณี โสภาณเวช
ดร.เกษริน สีบุญเรือง
ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร
นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์
ผศ.คณิศา โชติจันทึก
นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
รศ.ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
นายจารุวิทย์ จันทร์ชนะ
ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์
ดร.จิตกร ผลโยญ
นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ์
รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
12345678
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้