ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
MR.Alain Jean Alherbe
ผศ.ดร.กนกพร ช่างทอง
นายกมล คำพิบูลย์
นางสาวกรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
ดร.กฤษดา นารอง
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
ผศ.ดร.กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล
ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร
ดร.กาญจนา องคศิลป์
ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
ผศ.กานต์นลินญา บุญที
นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์
ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
นางเกษมณี โสภาณเวช
ผศ.ดร.เกษริน สีบุญเรือง
ผศ.คณิศา โชติจันทึก
นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
รศ.ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว
นายจารุวิทย์ จันทร์ชนะ
ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์
ดร.จิตกร ผลโยญ
นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ์
ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
นางสาวจีรนันท์ อินทร์ภูมี
ผศ.ดร.จีรภัทร นุตริยะ สโตนเนอร์
นางสาวจุฑาทิพย์ คำมุงคุณ
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
1234567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้