หน้าหลัก » สายตรง/ร้องเรียน
ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ติดต่อเรา
 
  • ป้อนชื่อผู้ที่ติดต่อและข้อมูลการติดต่อกลับลงในช่อง "ชื่อผู้ติดต่อ/ข้อมูลติดต่อกลับ"
  • ป้อนข้อมูลหรือข้อความที่ท่านต้องการติดต่อเราลงในช่อง "ข้อความ"
หมายเหตุ : กรณีเป็นบุคลากรภายในที่ Login เข้าสู่ระบบ ไม่ต้องป้อน "ชื่อผู้ติดต่อ" และ "ข้อมูลการติดต่อกลับ" ระบบจะเพิ่มให้อัตโนมัติ
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
ชื่อผู้ติดต่อ/ข้อมูลติดต่อกลับ
ข้อความ
ป้อนข้อมูล :
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้