ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
213 คน
Chart.
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 213 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)  : 65  คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)  : 42  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 9  คน
- ข้าราชการ  : 87  คน
- ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 4  คน
- ลูกจ้างชั่วคราว  : 6  คน
รายชื่อบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
นายเชิดชัย วุฒิยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.สมคิด เพ็ญชารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.จีรภัทร นุตริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.อรทัย ทุมทัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.ศิริพร พันธ์ุศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ดร.เกษริน สีบุญเรือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางนุชนาพร พิจารณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
1234
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)
นายธนศิลป์ ทองไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารบุคคล
นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นายศิวรักษ์ จันโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาววันวิสา ส่งเสริม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางมัทธนา กะชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาวปราณี นุ้ยหนู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยอด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ดร.ปรัชญาพร วันชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวกรรณิการ์ ประทุมภักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นายจารุวิทย์ จันทร์ชนะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวกานต์นลินญา บุญที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ดร.ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวสุนทรี ศรีเที่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
123
ลูกจ้างประจำ
นายณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารทั่วไป
นายวิทยา บั้งทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารทั่วไป
นายภูมรินทร์ ทองแดง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารทั่วไป
นายศรชัย สามสี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นางสุภาพร กรแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายประจักกิจ ระวี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางนงลักษณ์ หอมหวล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวพูลพิศมัย ไพศาลธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
นายอภัยวรรณ สุระพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารทั่วไป
นางวรุณี ไชยกาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารทั่วไป
นายปรีชา บุญทำนุก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารบุคคล
นายวสันต์ หล้าสร้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายปิติ สุขาวห มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.ธานินทร์ นุตโร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.จิตกร ผลโยญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.สิทธิพงษ์ โกมิล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายโสพล บุตรงาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.สุพล สำราญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายสายชล พิมพ์มงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
12345
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริการการศึกษา
นางสาวกมลชนก ทองหมื่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริการการศึกษา
นางสาวพรพิมล มงคลงำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริการการศึกษา
นายชวิต ภูมิพนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริการการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจีรนันท์ อินทร์ภูมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นายไพโรจน์ นิลบารันต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาวปราณี ทะบุระกรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวปราณี ไชยกร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นายปิยะเลิศ โนนแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้