ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
193 คน
Chart.
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 193 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)  : 78  คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)  : 30  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 7  คน
- ข้าราชการ  : 72  คน
- ลูกจ้างชั่วคราว  : 5  คน
รายชื่อบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
นายเชิดชัย วุฒิยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.อรทัย ทุมทัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.ศิริพร พันธ์ุศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.องอาจ เทียบเกาะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.จีรภัทร นุตริยะ สโตนเนอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.ธีรวัฒน์ ภิรมจิตรผ่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.กาญจนา องคศิลป์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.สมคิด เพ็ญชารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.เกษริน สีบุญเรือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.นุชนาพร พิจารณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
รศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ดร.สุพรรษา ฉิมจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
1234
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)
นางสมหญิง บุตรจอมชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารบุคคล
นายธนศิลป์ ทองไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารบุคคล
นายวายุ พวงจินดา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นางมัทธนา กะชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นายศิวรักษ์ จันโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาววันวิสา ส่งเสริม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นายจารุวิทย์ จันทร์ชนะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวกรรณิการ์ ประทุมภักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
นางสาวสุนิสา นาครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
นางศิริพร ระวี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
นายนราธิป ธรรมเรือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
12
ลูกจ้างประจำ
นายภูมรินทร์ ทองแดง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารทั่วไป
นายศรชัย สามสี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นางสุภาพร กรแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายประจักกิจ ระวี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางนงลักษณ์ หอมหวล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวพูลพิศมัย ไพศาลธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
นายอภัยวรรณ สุระพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
นางวรุณี ไชยกาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานบริหารทั่วไป
นายวสันต์ หล้าสร้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.วุฒิศักดิ์ ประชามอญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ดร.จิตกร ผลโยญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายโสพล บุตรงาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.สุพล สำราญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายสุภชัย หาทองคำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.อนุชา แยงไธสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
นายสายชล พิมพ์มงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ โกมิล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
รศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
รศ.ดร.อัญชลี สำเภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
1234
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจีรนันท์ อินทร์ภูมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นายไพโรจน์ นิลบารันต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
นางสาวปราณี ทะบุระกรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นางสาวปราณี ไชยกร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้