ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
บุคลากรแยกตามประเภทตำแหน่ง
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทกลุ่มงานแยตามตำแหน่งงาน
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานแยกตามประเภทตำแหน่งงาน
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้