ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : คณะวิทยาศาสตร์ (วท)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of science
ผู้บริหาร
ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต  (คณบดี คณะวิทยาศาสตร์)
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์  (รองคณบดีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์)
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส  (รองคณบดีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายการเงินและพัสดุ งานคลังและพัสดุ)
ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ  (รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา)
ดร.อมร เทศสกุลวงศ์  (หัวหน้าภาค ภาควิชาฟิสิกส์)
ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ  (หัวหน้าภาค ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ดร.ทศพร จูฉิม  (หัวหน้าภาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์)
ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ  (หัวหน้าภาค ภาควิชาเคมี)
ดร.จิตกร ผลโยญ  (หัวหน้าภาค ภาควิชาฟิสิกส์)
ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์  (ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ งานคลังและพัสดุ)
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม  (ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา)
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา  (ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
ดร.ประนอม แซ่จึง  (ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-4535-3401-4 โทรสาร : 0-4535-3422
วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล มีคุณธรรมและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
  2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 
  3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเรียนรู้กับชุมชน 
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยการบูรณาการกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ประวัติ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ.2534  ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534  พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2534 เป็น สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาอีก 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในปีการศึกษา 2548 โครงสร้างหน่วยงานของค

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้