ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยแยกตามโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยงานสายสนับสนุน และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติ ของหน่วยงาน  
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้