ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยแยกตามโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยงานสายสนับสนุน และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติ ของหน่วยงาน  
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้