ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารบุคคล
งานคลังและพัสดุ
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานบริการการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
งานส่งเสริมการวิจัย
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
ภาควิชาเคมี
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้