ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารบุคคล
งานคลังและพัสดุ
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานบริการการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
งานส่งเสริมการวิจัย
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้