ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ 19-11-2527 ข้าราชการ 59
นางสาวศิรดาภักค์ พิทักษา 12-03-2536 ข้าราชการ 210
นายรัชชนนท์ แกะมา 01-06-2536 ข้าราชการ 216
นางนันทนา พิมพ์พันธ์ 08-01-2536 ข้าราชการ 163
นายปราการ ภิรมย์กิจ 24-09-2539 ข้าราชการ 271
นางวรุณี ไชยกาล 18-09-2539 ข้าราชการ 272
นางอัปสร อินทิแสง 04-08-2535 ข้าราชการ 171
นายพิชิต โสภากันต์ 24-12-2556 ข้าราชการ 173
นางสาววาสนา เหง้าเกษ 20-11-2538 ข้าราชการ 416
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์ 15-11-2539 ข้าราชการ 490
นายวสันต์ หล้าสร้อย 10-08-2541 ข้าราชการ 179
รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 19-05-2538 ข้าราชการ 409
นายโสพล บุตรงาม 26-07-2536 ข้าราชการ 618
ผศ.สุพล สำราญ 06-04-2533 ข้าราชการ 619
ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร 04-05-2548 ข้าราชการ 187
นายวรายุทธ ทัพซ้าย 27-11-2557 ข้าราชการ 191
ผศ.อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล 30-09-2537 ข้าราชการ 404
นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี 08-08-2532 ข้าราชการ 185
นางดวงดาว สัตยากูล 27-05-2539 ข้าราชการ 276
นางสาวมาลี ประจวบสุข 01-05-2540 ข้าราชการ 424
นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์ 02-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 284
นางมัทธนา กะชา 02-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 154
นายธนศิลป์ ทองไทย 18-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 293
นายเชิดชัย วุฒิยา 18-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 209
นางรตี โบจรัส 03-05-2547 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 32
ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ 11-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 442
รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร 16-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 223
ผศ.คณิศา โชติจันทึก 12-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 522
นายอดุลย์เดช ไศลบาท 28-05-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 414
นายวาโย ปุยะติ 01-07-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 234
นายสายชล พิมพ์มงคล 27-05-2560 ข้าราชการ 600
นางสาวนิภาพร คำหลอม 26-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 257
ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง 09-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 520
นางสาวปราณี นุ้ยหนู 01-06-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 473
นางอรชพร วิลามาศ 01-08-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 452
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ บุญยอด 18-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 424
นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ 22-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 358
นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 590
นายพิชิต โสภากันต์ 24-12-2556 ข้าราชการ 173
รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร 16-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 223
นายธนศิลป์ ทองไทย 18-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 293
นายสุภชัย หาทองคำ 16-07-2536 ข้าราชการ 283
นางสาวกานต์นลินญา บุญที 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 551
นางสุนทรี สารางคำ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 550
นายวรายุทธ ทัพซ้าย 27-11-2557 ข้าราชการ 191
ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ 11-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 442
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์ 01-10-2545 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 394
นายอาทิตย์ บุญเริง 01-08-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 264
นางณัฏฐ์นรี โสภากันต์ 01-06-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 198
นายชุมพร หลินหะตระกูล 01-10-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 356
นายธนศิลป์ ทองไทย 18-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 293
นายธวัชชัย สลางสิงห์ 01-08-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 270
นายวรยุทธ วงศ์นิล 01-10-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 273
ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร 04-05-2548 ข้าราชการ 187
ผศ.คณิศา โชติจันทึก 12-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 522
รศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร 16-11-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 223
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล 05-06-2558 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 0000
ผศ.ชัยวุฒิ วัดจัง 09-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 520
นางสาวกมลชนก ทองหมื่น 04-01-2561 ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 0000
นางสาวนิภาพร คำหลอม 26-05-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 257
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ บุญยอด 18-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 424
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ บุญยอด 18-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 424
นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 590
นางสาวกานต์นลินญา บุญที 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 551
นางสุนทรี สารางคำ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 550
นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์ 02-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 284
นางสาวชัญญากานต์ โกกะพันธ์ 05-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 614
นายสายชล พิมพ์มงคล 27-05-2560 ข้าราชการ 600
นายธนศิลป์ ทองไทย 18-09-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 293
นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์ 02-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 284
นางมัทธนา กะชา 02-09-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 154
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้