ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
ชื่อ - สกุล นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
Mrs.Kuntara Mahadilokrat
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ภายใน :  ห้องรองบริหาร:4402 ห้องพักชั้น4: 4516
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » สถาบันราชภัฏลำปาง(สถาบันราชภัฏลำปาง) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
12/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 21-11-2560
11/2560 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-11-2560
14/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-10-2560
13/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 06-10-2560
12/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-09-2560
11/02560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 31-08-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 29-08-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 02-08-2560
10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-07-2560
9/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 29-06-2560
8/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-06-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 26-05-2560
7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 18-05-2560
6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-04-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-03-2560
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 127/2560(867)แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุญกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 128/2560(863)แต่งตั้งคณะทำงานด้านบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 133/2560(860)แต่งตั้นคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reprofile)
เลขที่คำสั่ง : 121/2560(855)แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 109/2560(840)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 107/2560(838)แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสาตร์ ปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 97/2560(830)แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 96/2560(829)แต่งต้งคณะกรรมการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ทดสอบสอน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 87/2560(820)แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศสาตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 86/2560(819)แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภสควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 77/2560(810)แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 71/2560(804)ต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ตำแหน่งผู้ปฏิบติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 35/2560(769)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ข้อสอบอัตน้ัย)ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้