ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
ชื่อ - สกุล นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
Mrs.Kuntara Mahadilokrat
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
15-11-2539 ข้าราชการอาจารย์490
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ภายใน :  ห้องรองบริหาร:4402 ห้องพักชั้น4: 4516
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » สถาบันราชภัฏลำปาง(สถาบันราชภัฏลำปาง) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 24-05-2561
5/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 22-05-2561
5/2561 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 21-05-2561
7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 10-05-2561
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 25-04-2561
6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-04-2561
4/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 18-04-2561
4/2561 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 17-04-2561
5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 04-04-2561
4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 22-03-2561
3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 20-03-2561
3/2561 : ประชุมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 16-03-2561
3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 12-03-2561
2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 15-02-2561
2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 13-02-2561
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านวิชาการ ]   การบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 32/2561(922)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาวิชาการการประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต้ 2561
เลขที่คำสั่ง : 34/2561(920)แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(908)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 20/2561(907)แต่งตั้งคระทำงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 17/2561(902)แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 12/2561(900)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่7 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018)
เลขที่คำสั่ง : 14/2561(899)แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเนื่องในวันเกษตรอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 10/2561(896)แต่งตั้งคะทำงานติดตามข้อมูลโครงการตามแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เลขที่คำสั่ง : 143/2560(882)แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ สังกัดโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 150/2560(879)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 150/2560(878)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 148/2560(876)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ตำแหน่งเจ้าน้าที่โครงการ สังกัดโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดุแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 139/2560(869)แต่งตั้งคณะทำงานด้านบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 127/2560(867)แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุญกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 128/2560(863)แต่งตั้งคณะทำงานด้านบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้