ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  133/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 1/7/2558  
วันที่หมดวาระ : 2/9/2558
ส่วนราชการ :
ที่ : 133/2558
เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมทั่วไป
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กนกพร ช่างทอง
กมล คำพิบูลย์
กฤษดา นารอง
กฤษดา นารอง
กฤษดา นารอง
กัมปนาท ฉายจรัส
กาญจนา ศิวเลิศพร
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
กิตติยา วงษ์ขันธ์
กิตติยา วงษ์ขันธ์
กิตติยา วงษ์ขันธ์
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
เกษมณี โสภาณเวช
แก้ว อุดมศิริชาคร
แก้ว อุดมศิริชาคร
แก้ว อุดมศิริชาคร
คีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
จิตกร ผลโยญ
จิราภรณ์ ทองสุด
ชริดา ปุกหุต
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ชัยรัตน์ ศิริพร
โชคศิลป์ ธนเฮือง
โชคศิลป์ ธนเฮือง
โชคศิลป์ ธนเฮือง
ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
ดวงดาว สัตยากูล
ดวงดาว สัตยากูล
ดวงดาว สัตยากูล
ดุจฤทัย สหพงษ์
ถาวร สุภาพรม
ถาวร สุภาพรม
ถาวร สุภาพรม
ทศพร จูฉิม
ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ธนศิลป์ ทองไทย
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
นิภาวรรณ พองพรม
ประจักกิจ ระวี
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
ปราการ ภิรมย์กิจ
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ปริยากร พิมเงิน
ปาริชาติ พุ่มขจร
ปาริชาติ พุ่มขจร
ปาริชาติ พุ่มขจร
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
พิกุล ยิ่งยง
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
ไพรินทร์ สุวรรณศรี
ไพรินทร์ สุวรรณศรี
ไพรินทร์ สุวรรณศรี
ไพโรจน์ นิลบารันต์
ไพโรจน์ นิลบารันต์
ไพโรจน์ นิลบารันต์
ภูมรินทร์ ทองแดง
ยุภารัตน์ เครือวงษา
ยุภารัตน์ เครือวงษา
ยุภารัตน์ เครือวงษา
รักเกียรติ จิตคติ
รัชชนนท์ แกะมา
รัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
รัชนีกร แก้วอุดม
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล
เรไร กาฬบุตร
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วงกต ศรีอุไร
วรุณี ไชยกาล
วันวิสา ส่งเสริม
วันวิสา ส่งเสริม
วันวิสา ส่งเสริม
วิโรจน์ เกษรบัว
วิโรจน์ เกษรบัว
วิโรจน์ เกษรบัว
วีรยุทธ นิลสระคู
วีรยุทธ นิลสระคู
วีรยุทธ นิลสระคู
ศรชัย สามสี
ศรชัย สามสี
ศรชัย สามสี
ศักดิ์ดา น้อยนาง
ศักดิ์ดา น้อยนาง
ศักดิ์ดา น้อยนาง
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
ศิวรักษ์ จันโท
ศิวรักษ์ จันโท
ศิวรักษ์ จันโท
ศุภชัย เชื้อพันธ์
สมหญิง บุตรจอมชัย
สิทธิพงษ์ โกมิล
สิทธิพงษ์ โกมิล
สิทธิพงษ์ โกมิล
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สุตินทรณ์ อาชญาทา
สุนิสา นาครินทร์
สุภาพ ตาเมือง
สุภาพ ตาเมือง
สุภาพ ตาเมือง
สุภาพร พรไตร
สุภาพร พรไตร
สุภาพร พรไตร
อนุชา แยงไธสง
อนุชา แยงไธสง
อนุชา แยงไธสง
อนุพงษ์ รัฐิรมย์
อนุสรณ์ นิยมพันธ์
อนุสรณ์ นิยมพันธ์
อนุสรณ์ นิยมพันธ์
อนุสรณ์ บรรเทิง
อนุสรณ์ บรรเทิง
อนุสรณ์ บรรเทิง
อภิรักษ์ ทูลภิรมย์
อมรรัตน์ วะสุรีย์
อรัญญา พิมพ์มงคล
อรัญญา พิมพ์มงคล
อรัญญา พิมพ์มงคล
อ้อฤทัย ใจบุญ
อ้อฤทัย ใจบุญ
อ้อฤทัย ใจบุญ
อัญชลี มาจันทร์
อัญชลี สำเภา
อัญชลี สำเภา
อัญชลี สำเภา
อุดม ทิพราช
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้