ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  105/2560 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 13/9/2560  
วันที่หมดวาระ : 13/9/2560
ส่วนราชการ :
ที่ : 105/2560
เรื่อง : แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กนกพร ช่างทอง
กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
กฤษดา นารอง
กัมปนาท ฉายจรัส
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
เกษมณี โสภาณเวช
แก้ว อุดมศิริชาคร
คีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
จิตกร ผลโยญ
จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
ชยาพร แก่นสาร์
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
ถาวร สุภาพรม
ทศพร จูฉิม
ทศพร จูฉิม
ธนวิทย์ จีรุพันธ์
ธานินทร์ นุตโร
นงคราญ สระโสม
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
นิพนธ์ กสิพร้อง
บรรทม สุระพร
ประเสริฐ ผางภูเขียว
ปรัชญาพร วันชัย
ปิยะเลิศ โนนแก้ว
พัชรี วงษาสนธิ์
พิกุล ยิ่งยง
ไพชยนต์ คงไชย
ไพรินทร์ สุวรรณศรี
ภูมรินทร์ ทองแดง
มาลี ประจวบสุข
รตี โบจรัส
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วราวุฒิ ผ้าเจริญ
วรุณี ไชยกาล
วาริณี พละสาร
วิชิต สมบัติ
วิโรจน์ เกษรบัว
วีรยุทธ นิลสระคู
ศราวุธ แสนการุณ
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศุภชัย เชื้อพันธ์
สายสมร ลำลอง
สายันต์ แสงสุวรรณ
สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
สุนิสา นาครินทร์
สุพจน์ สีบุตร
สุภาพร พรไตร
สุภาพร กรแก้ว
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
เสาวนีย์ เหล่าสิงห์
อภิรักษ์ ทูลภิรมย์
อรัญญา พิมพ์มงคล
อริสรา อิสสะรีย์
อุดม ทิพราช
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้