ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  26/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สั่ง ณ วันที่ : 16/3/2560  
วันที่หมดวาระ : 16/3/2560
ส่วนราชการ :
ที่ : 26/2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมด้านวิชาการ
ผู้ลงนาม : รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนศุข
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กติกา สระมณีอินทร์
กนกพร ช่างทอง
กมล คำพิบูลย์
กฤษดา นารอง
กัมปนาท ฉายจรัส
กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล
กาญจนา ศิวเลิศพร
กานต์นลินญา บุญที
กิตติยา วงษ์ขันธ์
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
เกษมณี โสภาณเวช
แก้ว อุดมศิริชาคร
จิดาภา แสงสวันต์
จิตกร ผลโยญ
จินตนา เหล่าไพบูลย์
จิราภรณ์ ทองสุด
ชยาพร แก่นสาร์
ชริดา ปุกหุต
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ชัชวิน นามมั่น
ชัชวิน นามมั่น
ชัยรัตน์ ศิริพร
ชัยวุฒิ วัดจัง
ชาญ อินทร์แต้ม
ชาญชัย ศุภอรรถกร
ชิดหทัย เพชรช่วย
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
โชคศิลป์ ธนเฮือง
ณฐพล ทองปลิว
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
ดุจฤทัย สหพงษ์
ถาวร สุภาพรม
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
ทศพร จูฉิม
ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ธนศิลป์ ทองไทย
ธนาตย์ เดโชชัยพร
ธานินทร์ นุตโร
นงคราญ สระโสม
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
นารีรัตน์ ไชยคง
นิพนธ์ กสิพร้อง
นิภาพร คำหลอม
นิภาวรรณ พองพรม
บรรทม สุระพร
ประนอม แซ่จึง
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
ประเสริฐ ผางภูเขียว
ปรัชญาพร วันชัย
ปราการ ภิรมย์กิจ
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ปริยากร พิมเงิน
ปรีชา บุญทำนุก
ปาริชาติ พุ่มขจร
ปิติ สุขาวห
ปิยะนันท์ พนากานต์
ปิยะเลิศ โนนแก้ว
ปุริม จารุจำรัส
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
พัชรี วงษาสนธิ์
พิกุล ยิ่งยง
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
พิชิต โสภากันต์
ไพชยนต์ คงไชย
ไพรินทร์ สุวรรณศรี
มนกรณ์ วัฒนทวีกุล
มะลิวรรณ อมตธงไชย
มาลี ประจวบสุข
รักเกียรติ จิตคติ
รัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล
เรไร กาฬบุตร
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วงกต ศรีอุไร
วรศักดิ์ สุขบท
วราวุฒิ ผ้าเจริญ
วราวุฒิ ผ้าเจริญ
วรุณี ไชยกาล
วันวิสา ส่งเสริม
วาสนา เหง้าเกษ
วิชิต สมบัติ
วิโรจน์ เกษรบัว
วีรยุทธ นิลสระคู
ศรชัย สามสี
ศราวุธ แสนการุณ
ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
ศักดิ์ศรี สุภาษร
ศันศนีย์ ศรีจันทร์
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
ศิริพร ระวี
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
ศุภกร ภู่เกิด
ศุภชัย เชื้อพันธ์
สมคิด เพ็ญชารี
สมจินตนา ทวีพานิชย์
สมบัติ หลักบุญ
สมปอง เวฬุวนาธร
สมปอง เวฬุวนาธร
สมหญิง บุตรจอมชัย
สราวุธ ประเสริฐศรี
สังวาลย์ แก่นโส
สายสมร ลำลอง
สายันต์ แสงสุวรรณ
สิทธิพงษ์ โกมิล
สุกัญญา พิมพ์บุญมา
สุตินทรณ์ อาชญาทา
สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
สุทธินาถ หนูทองแก้ว
สุนทรี ศรีเที่ยง
สุนิสา นาครินทร์
สุพจน์ สีบุตร
สุพรรณิการ์ ซาเหลา
สุพล สำราญ
สุภชัย หาทองคำ
สุภาพ ตาเมือง
สุภาพร พรไตร
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
สุระ วุฒิพรหม
เสาวลักษณ์ บุญยอด
โสพล บุตรงาม
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล
อนุชา แยงไธสง
อนุชา แยงไธสง
อนุพงษ์ รัฐิรมย์
อนุสรณ์ นิยมพันธ์
อนุสรณ์ นิยมพันธ์
อนุสรณ์ บรรเทิง
อภิรักษ์ ทูลภิรมย์
อมร เทศสกุลวงศ์
อมรรัตน์ วะสุรีย์
อรชพร วิลามาศ
อรทัย ทุมทัน
อรัญญา พิมพ์มงคล
อัญชลี มาจันทร์
อัญชลี สำเภา
อัปสร อินทิแสง
อุดม ทิพราช
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้