ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  15/2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภายในองค์กร Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 10/2/2560  
วันที่หมดวาระ : 15/2/2560
ส่วนราชการ :
ที่ : 15/2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภายในองค์กร
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมทั่วไป
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กติกา สระมณีอินทร์
กนกพร ช่างทอง
กมล คำพิบูลย์
กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
กัมปนาท ฉายจรัส
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
กิตติยา วงษ์ขันธ์
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
เกษมณี โสภาณเวช
คีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
จันทรพร ทองเอกแก้ว
จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
จารุวิทย์ จันทร์ชนะ
จิดาภา แสงสวันต์
จิตกร ผลโยญ
จิตรลดา เดชาติวงศ์
จิราภรณ์ ทองสุด
จีรนันท์ อินทร์ภูมี
ชริดา ปุกหุต
ชิดหทัย เพชรช่วย
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ดวงดาว สัตยากูล
ดุจฤทัย สหพงษ์
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
ทศพร จูฉิม
ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ธนศิลป์ ทองไทย
นงคราญ สระโสม
นงลักษณ์ หอมหวล
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
นารีรัตน์ ไชยคง
นิภาพร คำหลอม
บรรทม สุระพร
ปทุมทิพย์ ผลโยญ
ประจักกิจ ระวี
ปราการ ภิรมย์กิจ
ปราณี ทะบุระกรณ์
ปราณี ไชยกร
ปริยากร พิมเงิน
ปรีชา บุญทำนุก
ปาริชาติ พุ่มขจร
ปิยะเลิศ โนนแก้ว
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
พิกุล ยิ่งยง
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์
พูลพิศมัย ไพศาลธรรม
ภูมรินทร์ ทองแดง
มลฤดี กาญจนวงษ์
มาลี ประจวบสุข
ยุภารัตน์ เครือวงษา
รักเกียรติ จิตคติ
รัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
รัชนีกร แก้วอุดม
เรไร กาฬบุตร
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วรายุทธ ทัพซ้าย
วรุณี ไชยกาล
วาริณี พละสาร
ศรชัย สามสี
ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศิริพร ระวี
ศิวรักษ์ จันโท
ศุภชัย เชื้อพันธ์
สมคิด เพ็ญชารี
สมบัติ หลักบุญ
สมปอง เวฬุวนาธร
สมหญิง บุตรจอมชัย
สายชล พิมพ์มงคล
สายสมร ลำลอง
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สุกัญญา พิมพ์บุญมา
สุตินทรณ์ อาชญาทา
สุนทรี ศรีเที่ยง
สุนิสา นาครินทร์
สุพรรณิการ์ ซาเหลา
สุภาพร กรแก้ว
เสาวนีย์ เหล่าสิงห์
อภัยวรรณ สุระพร
อภิรักษ์ ทูลภิรมย์
อมร เทศสกุลวงศ์
อมรรัตน์ วะสุรีย์
อัครรัตน์ กอบเกื้อ
อัญชลี มาจันทร์
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้