ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  97/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 6/9/2559  
วันที่หมดวาระ : 13/9/2559
ส่วนราชการ :
ที่ : 97/2559
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมด้านวิชาการ
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กติกา สระมณีอินทร์
กมล คำพิบูลย์
กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
กฤษดา นารอง
กัมปนาท ฉายจรัส
กาญจนา ศิวเลิศพร
กานต์นลินญา บุญที
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
กิตติยา วงษ์ขันธ์
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
เกษมณี โสภาณเวช
แก้ว อุดมศิริชาคร
ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์
คีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
จารุวิทย์ จันทร์ชนะ
จิดาภา แสงสวันต์
จิตกร ผลโยญ
จิตรลดา เดชาติวงศ์
จินตนา เหล่าไพบูลย์
จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
จิราภรณ์ ทองสุด
จีรนันท์ อินทร์ภูมี
ชยาพร แก่นสาร์
ชริดา ปุกหุต
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ชัยรัตน์ ศิริพร
ชัยวุฒิ วัดจัง
ชาญชัย ศุภอรรถกร
ชิดหทัย เพชรช่วย
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
โชคศิลป์ ธนเฮือง
ณฐพล ทองปลิว
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ดวงดาว สัตยากูล
ดุจฤทัย สหพงษ์
ถาวร สุภาพรม
ทศพร จูฉิม
ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
ทินกร แก้วอินทร์
ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ธนศิลป์ ทองไทย
นงลักษณ์ หอมหวล
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
นารีรัตน์ ไชยคง
นิภาพร คำหลอม
นิภาวรรณ พองพรม
ปทุมทิพย์ ผลโยญ
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
ปรัชญาพร วันชัย
ปราการ ภิรมย์กิจ
ปราณี ทะบุระกรณ์
ปริยากร พิมเงิน
ปรีชา บุญทำนุก
ปิยะนันท์ พนากานต์
ปุริม จารุจำรัส
พัชรี วงษาสนธิ์
พิกุล ยิ่งยง
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์
พูลพิศมัย ไพศาลธรรม
ไพชยนต์ คงไชย
ไพรินทร์ สุวรรณศรี
ภูมรินทร์ ทองแดง
มลฤดี กาญจนวงษ์
มัทธนา กะชา
มาลี ประจวบสุข
ยุภารัตน์ เครือวงษา
รตี โบจรัส
รักเกียรติ จิตคติ
รัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
รัชนีกร แก้วอุดม
รัชวุฒิ โคตรลาคำ
รัตนาพร ทิวะพล
เรไร กาฬบุตร
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วรศักดิ์ สุขบท
วรายุทธ ทัพซ้าย
วรุณี ไชยกาล
วันวิสา ส่งเสริม
วาริณี พละสาร
วาสนา เหง้าเกษ
วิชิต สมบัติ
วิโรจน์ เกษรบัว
ศรชัย สามสี
ศราวุธ แสนการุณ
ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
ศันศนีย์ ศรีจันทร์
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศิริพร ระวี
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
ศิวรักษ์ จันโท
ศุภชัย เชื้อพันธ์
สมคิด เพ็ญชารี
สมบัติ หลักบุญ
สมหญิง บุตรจอมชัย
สราวุธ ประเสริฐศรี
สายสมร ลำลอง
สายันต์ แสงสุวรรณ
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สุกัญญา พิมพ์บุญมา
สุตินทรณ์ อาชญาทา
สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
สุทธินาถ หนูทองแก้ว
สุนทรี ศรีเที่ยง
สุนิสา นาครินทร์
สุพรรณิการ์ ซาเหลา
สุภาพ ตาเมือง
สุภาพร กรแก้ว
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
เสนอ ชัยรัมย์
เสาวนีย์ เหล่าสิงห์
เสาวลักษณ์ บุญยอด
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล
อดุลย์เดช ไศลบาท
อนุพงษ์ รัฐิรมย์
อนุสรณ์ นิยมพันธ์
อนุสรณ์ บรรเทิง
อภิรักษ์ ทูลภิรมย์
อมร เทศสกุลวงศ์
อมรรัตน์ วะสุรีย์
อรชพร วิลามาศ
อรทัย ทุมทัน
อ้อฤทัย ใจบุญ
อัครรัตน์ กอบเกื้อ
อัญชลี สำเภา
อัญชลี มาจันทร์
อัปสร อินทิแสง
อุดม ทิพราช
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้