ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  191/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 4/12/2558  
วันที่หมดวาระ : 14/12/2558
ส่วนราชการ :
ที่ : 191/2558
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมทั่วไป
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กติกา สระมณีอินทร์
กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
กัมปนาท ฉายจรัส
กานต์นลินญา บุญที
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
เกษมณี โสภาณเวช
แก้ว อุดมศิริชาคร
จารุวิทย์ จันทร์ชนะ
จิตกร ผลโยญ
จิราภรณ์ ทองสุด
ชริดา ปุกหุต
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ชัยรัตน์ ศิริพร
ชิดหทัย เพชรช่วย
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
ดุจฤทัย สหพงษ์
ถาวร สุภาพรม
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
ทศพร จูฉิม
ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
นงลักษณ์ หอมหวล
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
นารีรัตน์ ไชยคง
นิภาพร คำหลอม
นิภาวรรณ พองพรม
ปทุมทิพย์ ผลโยญ
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
ประเสริฐ ผางภูเขียว
ปรัชญาพร วันชัย
ปราณี ไชยกร
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ปราณี ทะบุระกรณ์
ปาริชาติ พุ่มขจร
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
พิกุล ยิ่งยง
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
ยุภารัตน์ เครือวงษา
รักเกียรติ จิตคติ
รัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
รัชวุฒิ โคตรลาคำ
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วาริณี พละสาร
วิโรจน์ เกษรบัว
ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศิริพร ระวี
สมหญิง บุตรจอมชัย
สังวาลย์ แก่นโส
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สุกัญญา พิมพ์บุญมา
สุตินทรณ์ อาชญาทา
สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
สุนทรี ศรีเที่ยง
สุนิสา นาครินทร์
สุพรรณิการ์ ซาเหลา
สุภาพ ตาเมือง
สุภาพร พรไตร
สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
สุระ วุฒิพรหม
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล
อดุลย์เดช ไศลบาท
อนุพงษ์ รัฐิรมย์
อมรรัตน์ วะสุรีย์
อรชพร วิลามาศ
อรัญญา พิมพ์มงคล
อุดม ทิพราช
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้