ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบประเมินออนไลน์  [ Online Evaluation System ]
ป้อนรหัสผู้ประเมิน [ Enter ID ] :
ข้อแนะนำการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
  • ป้อนรหัส (ID) ลงในช่อง รหัสผู้ประเมิน (โดยผู้สร้างแบบประเมินจะเป็นผู้แจกจ่ายรหัสให้ผู้ประเมินแต่ละคน)
  • รหัสผู้ประเมิน เป็นเพียงรหัสที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการประเมินในแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ตอบแบบประเมินได้
  • Browser ที่ใช้ควรเป็น Google Chrome และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 10.0 ขึ้นไป
  • หากพบปัญหาการใช้งานระบบประเมินออนไลน์ กรุณาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 053-873600 ต่อ 3
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้