ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
ระบบค้นหาบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
ดร.สมคิด เพ็ญชารี
ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์
นายสมบัติ หลักบุญ
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
นางสมหญิง บุตรจอมชัย
ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี
ดร.สังวาลย์ แก่นโส
นายสายชล พิมพ์มงคล
ดร.สายสมร ลำลอง
รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ
ดร.สิทธิพงษ์ โกมิล
นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา
ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
ผศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว
นางสาวสุนทรี ศรีเที่ยง
นางสาวสุนิสา นาครินทร์
ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร
นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา
ผศ.สุพล สำราญ
นายสุภชัย หาทองคำ
ดร.สุภาพ ตาเมือง
นางสุภาพร กรแก้ว
ผศ.ดร.สุภาพร พรไตร
ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม
ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
ดร.เสนอ ชัยรัมย์
12
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้