ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้