ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
ชื่อ - สกุล รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
15-06-2538 ข้าราชการรองศาสตราจารย์426
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต()  » จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตาบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
4/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 31-05-2560
7/2559 : ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ไตรมาสที่ 1 28-11-2559
8/2557 : ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ 11-12-2557
7/2557 : การประชุมภาควิชาฟิสิกส์ 06-11-2557
6/2557 : การประชุมภาควิชาฟิสิกส์ 09-10-2557
5/2557 : การประชุมภาควิชาฟิสิกส์ 11-09-2557
4/2557 : ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ 31-07-2557
3/2557 : ประชุมภาควิชาฟิสิกส์ 03-07-2557
2/2557 : ประชุมบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์ 05-06-2557
4/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 21-03-2557
3/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 18-10-2556
2/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20-09-2556
1/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 03-05-2556
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 40/2560(773)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนและให้คำปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 26/2560(758)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017
เลขที่คำสั่ง : 7/2560(745)การแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 132/2559(728)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายปุณณภพ โสภาพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขที่คำสั่ง : 131/2559(727)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวภัทรนิภา กันหะคุร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขที่คำสั่ง : 119/2559(717)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 112/2559(716)แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุยกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 97/2559(699)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
เลขที่คำสั่ง : 89/2559(692)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 201/2558(602)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายยุทธชัย ใจเฉื่อย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขที่คำสั่ง : 194/2558(595)แต่งตั้งคะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวกัญญาพัชร อามาตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขที่คำสั่ง : 188/2558(591)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวธนาภรณ์ ทำสะอาด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขที่คำสั่ง : 187/2558(590)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายวิเชียร ผิวบาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
เลขที่คำสั่ง : 172/2558(576)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2558
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้