ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ดร.จิตกร ผลโยญ
ชื่อ - สกุล ดร.จิตกร ผลโยญ
Dr.Chittakorn Polyon
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
30-05-2539 ข้าราชการอาจารย์428
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าภาคภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ภายใน :  0815471256
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalongkorn University) -
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Khon Kaen University) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 25-04-2561
6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-04-2561
5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 04-04-2561
4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 22-03-2561
3/2561 : ประชุมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 16-03-2561
2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 15-02-2561
1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 18-01-2561
16/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 21-12-2560
15/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 23-11-2560
14/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-10-2560
13/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 06-10-2560
12/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-09-2560
11/02560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 31-08-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 29-08-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 02-08-2560
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   ความเข้าใจในจรรยาบรรณการวิจัย..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   แนวทางการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย/หนังสือ..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการ..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(908)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 19/2561(905)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประเภททุน ป.โท-เอก (ต่อเนื่อง) และป.เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(903)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 12/2561(900)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่7 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018)
เลขที่คำสั่ง : 11/2561(897)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลการใช้พื้นที่ กลุ่มอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 9/2561(895)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เลขที่คำสั่ง : 7/2561(894)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย กิจกรรมย่อยที่ 1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เลขที่คำสั่ง : 6/2561(892)แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประเมินผลการเรียนวิชา 1109241 หลักสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 3/2561(889)แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประเมินผลการเรียนวิชา 1102340 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 150/2560(879)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 135/2560(864)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนา The 4 Seminar on Physics Education Research in Thailand
เลขที่คำสั่ง : 126/2560(856)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามรถพิเศษและกุล่มโควต้าส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 105/2560(839)แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้