ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ดร.จิตกร ผลโยญ
ชื่อ - สกุล ดร.จิตกร ผลโยญ
Dr.Chittakorn Polyon
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
30-05-2539 ข้าราชการอาจารย์428
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าภาคภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ภายใน :  0815471256
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาฟิสิกส์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalongkorn University) -
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Khon Kaen University) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 18-01-2561
16/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 21-12-2560
15/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 23-11-2560
14/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-10-2560
13/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 06-10-2560
12/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-09-2560
11/02560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 31-08-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 29-08-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 02-08-2560
10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-07-2560
9/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 29-06-2560
8/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-06-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 26-05-2560
7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 18-05-2560
6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-04-2560
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   ความเข้าใจในจรรยาบรรณการวิจัย..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   แนวทางการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย/หนังสือ..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการ..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 150/2560(879)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 135/2560(864)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนา The 4 Seminar on Physics Education Research in Thailand
เลขที่คำสั่ง : 126/2560(856)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามรถพิเศษและกุล่มโควต้าส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 105/2560(839)แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 107/2560(838)แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสาตร์ ปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 78/2560(811)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เลขที่คำสั่ง : 74/2560(807)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ประเภททุน ป.โท-เอก (ต่อเนื่อง) และป.เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 70/2560(802)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตา กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 40/2560(773)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนและให้คำปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 31/2560(765)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนักศึกษาส่อทุจริตในกาสอบ
เลขที่คำสั่ง : 26/2560(758)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017
เลขที่คำสั่ง : 21/2560(755)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 15/2560(748)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภายในองค์กร
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้