ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
ชื่อ - สกุล ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
Dr.Jiratchaya Jaisaardsuetrong
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
04-05-2541 ข้าราชการอาจารย์627
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
DOCTOR OF PHILOSOPHY()  » University of durham(University of durham) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) -
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยมหิดล(มหาวิทยาลัยมหิดล) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
12/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 07-10-2559
8/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 15-07-2559
7/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 15-06-2559
1/2559 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 26-05-2559
6/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 17-05-2559
5/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ 19-04-2559
4/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ 15-03-2559
3/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ 12-02-2559
1/2559 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 11-02-2559
2/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ 13-01-2559
1/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 05-01-2559
13/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 15-12-2558
12/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 13-11-2558
11/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 07-10-2558
10/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 11-09-2558
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการ..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านวิชาการ ]   สอนอย่างไรใน 50 นาที..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 23/2561(910)แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนจุฬาภรรราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(908)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 20/2561(907)แต่งตั้งคระทำงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(903)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 12/2561(900)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่7 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018)
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 109/2560(840)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 105/2560(839)แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 23/2560(754)แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการ การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 26 ไตรธาราเกมส์
เลขที่คำสั่ง : 119/2559(717)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 112/2559(716)แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุยกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 97/2559(699)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
เลขที่คำสั่ง : 89/2559(692)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 72/2559(678)แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศสาตร์ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอกโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศสาตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศสาตร์แห่งประเทศไทย)รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้