ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา
Asst.Prof.Dr.karntarat wuttisela
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
16-09-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)อาจารย์144
18-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)ผู้ช่วยศาสตราจารย์144
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  4539
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยมหิดล(มหาวิทยาลัยมหิดล) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 12-03-2561
12/2560 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 18-12-2560
12/2559 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-12-2559
8/2559 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 23-08-2559
2/2559 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 15-02-2559
1/2559 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 11-01-2559
4/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 21-04-2558
2/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 26-02-2558
1/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 03-02-2558
1/2558 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 08-01-2558
6/2557 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 25-11-2557
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านวิชาการ ]   สอนอย่างไรใน 50 นาที..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 31/2561(921)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูผู้นำ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 27/2561(914)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 15/2561(901)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 9/2561(895)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เลขที่คำสั่ง : 7/2561(894)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย กิจกรรมย่อยที่ 1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เลขที่คำสั่ง : 135/2560(864)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนา The 4 Seminar on Physics Education Research in Thailand
เลขที่คำสั่ง : 112/2560(844)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายใผ่ พันงาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 78/2560(811)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เลขที่คำสั่ง : 73/2560(806)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 65/2560(803)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 56/2560(789)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางกุสุมา แสงศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 55/2560(788)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวทิพานัน ศรีสุขวัฒนกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 21/2560(755)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 16/2560(749)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้