ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
ชื่อ - สกุล นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
MissJiraporn Tongsud
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
01-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน393
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  4702
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
บริหารธุรกิจบัณฑิต()  » สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ(สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
7/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 23-08-2560
6/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 12-07-2560
5/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 30-05-2560
4/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 20-04-2560
3/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 09-03-2560
2/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 09-02-2560
ครั้งที่ 1/2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 12-01-2560
8/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 24-11-2559
7/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 27-10-2559
1/2559 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 28-01-2559
6/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 25-08-2558
4/2558 : คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 18-05-2558
3/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 09-04-2558
1/2558 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร ์ 15-01-2558
8/2557 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 17-12-2557
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   แนวทางการเขียนงบประมาณวิจัยสถาบัน..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 140/2560(872)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 127/2560(867)แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุญกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 109/2560(840)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 107/2560(838)แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสาตร์ ปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 108/2560(837)ให้พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้คณะ)และลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้คณะ) ปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่เป็นการภายใน สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 91/2560(824)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เลขที่คำสั่ง : 77/2560(810)แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 26/2560(758)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017
เลขที่คำสั่ง : 15/2560(748)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภายในองค์กร
เลขที่คำสั่ง : 13/2560(746)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560
เลขที่คำสั่ง : 10/2560(741)แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเนื่องในวันเกษตรอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560
เลขที่คำสั่ง : 136/2559(732)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 และกิจกรรมคณบดีพบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 127/2559(725)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้