ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์
Asst.Prof.Dr.Kittiya Wongkhan
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
16-06-2542 ข้าราชการอาจารย์159
18-10-2556 ข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์159
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  4570
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
Doctor of Philosophy()  » University of durham(University of durham) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยมหิดล(มหาวิทยาลัยมหิดล) -
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
8/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 26-07-2560
7/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 14-07-2560
6/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 19-06-2560
3/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 13-03-2560
2/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 15-02-2560
พิเศษ : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 10-01-2560
14/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 27-12-2559
13/59 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 14-11-2559
4/2559 : การประชุมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 03-11-2559
12/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 07-10-2559
11/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 15-09-2559
10/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 22-08-2559
9/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 03-08-2559
8/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 15-07-2559
7/2559 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 15-06-2559
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 42/2561(929)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน กิจกรรมย่อยที่ 3 ค่ายการยาง ม.อุบลฯ แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 41/2561(928)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 40/2561(927)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) แผนบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 28/2561(915)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นางสาวฑิฆัมพร อุปลาบัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เลขที่คำสั่ง : 12/2561(900)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่7 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018)
เลขที่คำสั่ง : 131/2560(862)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 1 ประจำปีงงบบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 109/2560(840)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 104/2560(835)สอบราคาซื้อเครื่องแก้วและสารเคมีในโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดลองยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ภายใต้โครงการเงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เลขที่คำสั่ง : 82/2560(815)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 81/2560(814)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ทดสอบสอน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 79/2560(812)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 68/2560(800)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนายวิษณุ สมบัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
เลขที่คำสั่ง : 67/2560(799)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวเบญจวรรณ สมชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้