ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ผศ.คณิศา โชติจันทึก
ชื่อ - สกุล ผศ.คณิศา โชติจันทึก
Asst.Prof.Kanisa Chodjuntug
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
01-04-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)อาจารย์522
12-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)ผู้ช่วยศาสตราจารย์522
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) -
 
การประชุม
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการ..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านวิชาการ ]   สอนอย่างไรใน 50 นาที..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 14/2559(620)แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2559(613)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานประชุมวิชาการฟิสิกส์นานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 184/2558(588)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18"
เลขที่คำสั่ง : 172/2558(576)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2558
เลขที่คำสั่ง : 146/2558(555)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2558
เลขที่คำสั่ง : 117/2558(547)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ANSCSE 19)
เลขที่คำสั่ง : 133/2558(546)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
เลขที่คำสั่ง : 136/2556(358)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
เลขที่คำสั่ง : 135/2556(357)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2556
เลขที่คำสั่ง : 119/2556(341)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 88/2556(312)แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูกลุ่มระดับสูง(Master Teachers)หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 166/2556(259)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 120/2557(157)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2557
เลขที่คำสั่ง : 106/2557(147)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
เลขที่คำสั่ง : 104/2557(144)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้