ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ดร.กนกพร ช่างทอง
ชื่อ - สกุล ดร.กนกพร ช่างทอง
Dr.Kanokporn Changtong
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
17-05-2539 ข้าราชการอาจารย์386
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  4465
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
DOCTOR OF PHILOSOPHY()  » university of glasgow(university of glasgow) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
Master of Science()  » จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) -
วิทยาศาสตรบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
3/2558 : การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ 25-06-2558
2/2558 : การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 26-02-2558
1/2558 : การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ 15-01-2558
5/2557 : การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 30-10-2557
4/2557 : การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 04-09-2557
3/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-03-2557
2/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-02-2557
1/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 23-01-2557
11/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-12-2556
10/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 28-11-2556
9/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 17-10-2556
8/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-09-2556
8 (พิเศษ/3) : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 10-09-2556
8 (พิเศษ/1) : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 30-08-2556
8(พิเศษ) : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 29-08-2556
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   ติดตามการดำเนินงานวิทยาเขตมุกดาหาร(ดร.กนกพร)..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   แนวทางการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย/หนังสือ..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านวิชาการ ]   ตัดเกรดและการประเมิณผลระหว่างเรียนอย่างไร..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการวิจัย ]   งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านวิชาการ ]   สอนอย่างไรใน 50 นาที..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(908)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 20/2561(907)แต่งตั้งคระทำงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(903)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 12/2561(900)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่7 (North Eastern Science and Technology Conference 2018: NESTC 2018)
เลขที่คำสั่ง : 127/2560(867)แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุญกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 105/2560(839)แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 34/2560(768)แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ข้อสอบปรนัย)ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 26/2560(758)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2017
เลขที่คำสั่ง : 15/2560(748)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภายในองค์กร
เลขที่คำสั่ง : 12/2560(744)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 119/2559(717)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 112/2559(716)แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุยกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 89/2559(692)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้