ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
นางเกษมณี โสภาณเวช
ชื่อ - สกุล นางเกษมณี โสภาณเวช
Mrs.Ketmanee Sopanavath
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
21-11-2537 ข้าราชการนักวิชาการพัสดุ160
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  4419
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานเลขานุการ » งานคลังและพัสดุ
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ครุศาสตรบัณฑิต()  » วิทยาลัยครูอุบลราชธานี(วิทยาลัยครูอุบลราชธานี) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
 
การประชุม
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน..
[ การจัดการความรู้(KM), กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]   การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยงานวิจัยสถาบัน..
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 41/2561(928)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 40/2561(927)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) แผนบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 34/2561(920)แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน
เลขที่คำสั่ง : 24/2561(911)แต่งตั้งคณะทำงานจ้ดการประชุม สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(908)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 16/2561(903)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 14/2561(899)แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเนื่องในวันเกษตรอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 11/2561(897)แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลการใช้พื้นที่ กลุ่มอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 10/2561(896)แต่งตั้งคะทำงานติดตามข้อมูลโครงการตามแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เลขที่คำสั่ง : 150/2560(879)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 140/2560(872)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 127/2560(867)แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุญกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 115/2560(846)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 109/2560(840)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้