ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
Asst. Prof. Dr.Janpen Intaraprasert
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มประเภทการจ้างตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง
04-10-2536 ข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์174
ตำแหน่งบริหาร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ --
โทรศัพท์ภายใน :  081-7254862
สังกัด :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี » คณะวิทยาศาสตร์ » ภาควิชาเคมี
ผลในด้านต่างๆ
การศึกษา
 วุฒิการศึกษาอื่นๆ
Doctor of Philosophy()  » RMIT University(RMIT University) วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต()  » มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) -
Bachelor of education()  » มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) -
 
การประชุม
 ชื่อการประชุมวันที่ประชุม
7/2559 : ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ไตรมาสที่ 1 28-11-2559
2/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-02-2557
2/2557 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 17-02-2557
1/2557 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 23-01-2557
1/2557 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20-01-2557
11/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-12-2556
11/2556 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 17-12-2556
8/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 17-12-2556
10/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 28-11-2556
10/2556 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-11-2556
9/2556 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 29-10-2556
7/2556 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 22-10-2556
9/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 17-10-2556
8/2556 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19-09-2556
8/2556 : ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 17-09-2556
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การพัฒนาบุคลากร
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
งานวิจัย
งานวิจัยที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
งานวิจัยที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
โครงการ
โครงการที่ท่านรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
โครงการที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษา
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
  
ผลงานอื่นๆ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
หนังสือคำสั่ง
 รายชื่อหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 17/2561(902)แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 127/2560(867)แตงตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบุญกฐิน
เลขที่คำสั่ง : 123/2560(857)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวื ครัง้ที่ 20"
เลขที่คำสั่ง : 102/2560(841)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 109/2560(840)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 95/2560(828)แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่คำสั่ง : 15/2560(748)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภายในองค์กร
เลขที่คำสั่ง : 12/2560(744)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560
เลขที่คำสั่ง : 89/2559(692)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 81/2559(689)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 16/2559(621)แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อโรงเรียนในพระพุทธศาสนาสำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : 24/2556(397)แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุม ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2556
เลขที่คำสั่ง : 152/2556(374)แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ตำแหน่งนัวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 136/2556(358)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
เลขที่คำสั่ง : 135/2556(357)แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2556
  
บทความทางวิชาการ
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
 
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
ข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ หากท่านต้องการเปิดดูต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน (เฉพาะเจ้าของข้อมูลและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้