ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาเอก
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น 02-02-2561 ข้าราชการ 491
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร 17-09-2535 ข้าราชการ 172
ผศ.ดร.ศราวุธ แสนการุณ 15-06-2542 ข้าราชการ 260
ดร.กฤษดา นารอง 16-06-2540 ข้าราชการ 599
ดร.ทศพร จูฉิม 04-05-2541 ข้าราชการ 626
รศ.ดร.รตนกร วัฒนทวีกุล 20-09-2559 ข้าราชการ 164
ผศ.ดร.บรรทม สุระพร 28-01-2559 ข้าราชการ 167
ดร.กนกพร ช่างทอง 09-10-2561 ข้าราชการ 386
ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง 04-05-2541 ข้าราชการ 627
ดร.นงคราญ สระโสม 17-05-2539 ข้าราชการ 303
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช 07-09-2533 ข้าราชการ 182
ผศ.ดร.ธานินทร์ นุตโร 01-03-2536 ข้าราชการ 183
ดร.วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 27-07-2541 ข้าราชการ 184
รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด 04-10-2536 ข้าราชการ 284
รศ.ดร.อนุชา แยงไธสง 13-08-2556 ข้าราชการ 418
ดร.จิตกร ผลโยญ 30-05-2539 ข้าราชการ 428
ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 15-08-2539 ข้าราชการ 429
ดร.สิทธิพงษ์ โกมิล 08-10-2541 ข้าราชการ 616
รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 27-06-2562 ข้าราชการ 617
ดร.ปทุมทิพย์ ผลโยญ 23-06-2536 ข้าราชการ 281
รศ.ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว 10-09-2555 ข้าราชการ 304
รศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร 10-09-2561 ข้าราชการ 406
ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 13-10-2548 ข้าราชการ 413
ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 09-04-2557 ข้าราชการ 573
ผศ.ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย 03-07-2561 ข้าราชการ 598
ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 22-05-2541 ข้าราชการ 621
ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 24-06-2547 ข้าราชการ 277
ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล 03-07-2532 ข้าราชการ 279
รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 31-10-2556 ข้าราชการ 405
ผศ.ดร.ถาวร สุภาพรม 01-08-2532 ข้าราชการ 188
ดร.ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 01-04-2540 ข้าราชการ 412
ผศ.ดร.ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ 01-04-2546 ข้าราชการ 280
ผศ.ดร.นารีรัตน์ ไชยคง 02-05-2537 ข้าราชการ 539
ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์ 18-08-2557 ข้าราชการ 620
ผศ.ดร.กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล 23-05-2540 ข้าราชการ 411
ดร.ศศิธร หล่อเรืองศิลป์ 13-08-2540 ข้าราชการ 581
ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ 18-10-2556 ข้าราชการ 159
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 04-10-2536 ข้าราชการ 174
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ 01-12-2536 ข้าราชการ 177
รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 31-10-2556 ข้าราชการ 274
รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 09-09-2558 ข้าราชการ 275
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส 20-05-2539 ข้าราชการ 308
ดร.อริสรา อิสสะรีย์ 01-12-2541 ข้าราชการ 400
ดร.ประนอม แซ่จึง 28-05-2542 ข้าราชการ 414
รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ 01-05-2540 ข้าราชการ 422
ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา 13-03-2562 ข้าราชการ 423
ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม 10-06-2541 ข้าราชการ 430
ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ 10-02-2560 ข้าราชการ 615
ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ 12-04-2555 ข้าราชการ 628
รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย 06-12-2561 ข้าราชการ 630
นายวิชิต สมบัติ 01-02-2544 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 7
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา 17-06-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 219
ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรม 18-07-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 176
ผศ.ดร.สังวาลย์ แก่นโส 19-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 37
ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร 15-01-2558 ลูกจ้างชั่วคราว 212
ผศ.ดร.สายสมร ลำลอง 18-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 108
ผศ.ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง 03-09-2527 ข้าราชการ 551
ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู 18-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 263
ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์ 15-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 36
นางพรทิพย์ ทาบทอง 18-04-2550 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 319
ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร 13-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 175
ผศ.ดร.วิโรจน์ เกษรบัว 15-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 220
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 19-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 221
ดร.เสนอ ชัยรัมย์ 04-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 220
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร 21-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 145
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม 15-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 141
ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร 13-03-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 139
ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 18-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 144
ผศ.ดร.สุภาพร พรไตร 02-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 140
ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง 20-10-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 143
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ 21-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 147
ผศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล 04-12-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 87
ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง 08-01-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 210
ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี 14-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 218
ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ 19-05-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 253
ผศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว 29-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 251
รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท 06-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 293
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย 29-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 314
ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส 15-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 315
ดร.สมคิด เพ็ญชารี 05-07-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 292
ดร.สุภาพ ตาเมือง 03-12-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 334
ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ 28-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 358
ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน 22-05-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 252
ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 500
ดร.ปรัชญาพร วันชัย 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 291
ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี 24-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 178
ดร.วราวุฒิ ผ้าเจริญ 04-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 215
ผศ.ดร.จีรภัทร นุตริยะ 22-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 282
ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา 13-03-2562 ข้าราชการ 423
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร 21-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 145
ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร 13-03-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 139
ผศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล 04-12-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 87
ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ 12-04-2555 ข้าราชการ 628
ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรม 18-07-2555 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 176
รศ.ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว 10-09-2555 ข้าราชการ 304
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 19-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 221
ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร 19-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 364
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติกา สระมณีอินทร์ 03-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 365
ดร.ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 589
ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 540
ดร.พัชรี วงษาสนธิ์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 217
ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์ 03-11-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 222
รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 31-10-2556 ข้าราชการ 405
รศ.ดร.อนุชา แยงไธสง 13-08-2556 ข้าราชการ 418
รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 31-10-2556 ข้าราชการ 274
ดร.เสนอ ชัยรัมย์ 04-12-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 220
รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย 06-12-2561 ข้าราชการ 630
ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ 18-10-2556 ข้าราชการ 159
ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู 18-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 263
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม 15-08-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 141
ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 18-06-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 144
ดร.ธนวิทย์ จีรุพันธ์ 23-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 119
ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง 02-02-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 211
ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร 15-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 212
ผศ.ดร.สุภาพร พรไตร 02-07-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 140
ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ 01-04-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 413
ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ 01-05-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 363
ผศ.ดร.จิดาภา แสงสวันต์ 18-08-2557 ข้าราชการ 620
ดร.อรทัย ทุมทัน 06-07-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 285
ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 24-06-2547 ข้าราชการ 277
ผศ.ดร.ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ 01-04-2546 ข้าราชการ 280
ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 13-10-2548 ข้าราชการ 413
ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร 15-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 212
ผศ.ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว 29-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 251
ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 09-04-2557 ข้าราชการ 573
ดร.ไพชยนต์ คงไชย 28-08-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 84
ดร.ณฐพล ทองปลิว 09-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 414
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย 29-09-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 314
รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท 06-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 293
รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 09-09-2558 ข้าราชการ 275
ผศ.ดร.วิโรจน์ เกษรบัว 15-06-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 220
ผศ.ดร.ทินกร แก้วอินทร์ 15-12-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 36
ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร 13-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 175
ผศ.ดร.บรรทม สุระพร 28-01-2559 ข้าราชการ 167
ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส 15-06-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 315
ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี 14-07-2559 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 218
รศ.ดร.รตนกร วัฒนทวีกุล 20-09-2559 ข้าราชการ 164
ดร.เกษริน สีบุญเรือง 17-07-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 000
นางนุชนาพร พิจารณ์ 17-08-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 000
ผศ.ดร.สมจินตนา ทวีพานิชย์ 10-02-2560 ข้าราชการ 615
ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี 24-02-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 178
ดร.ศิริพร พันธ์ุศรี 19-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 00000
ดร.องอาจ เทียบเกาะ 01-06-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 336
ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร 19-03-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 364
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น 02-02-2561 ข้าราชการ 491
ผศ.ดร.สายสมร ลำลอง 18-10-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 108
ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 500
ดร.ปรัชญาพร วันชัย 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 291
ดร.ประเสริฐ ผางภูเขียว 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 540
ดร.ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 589
ผศ.ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย 03-07-2561 ข้าราชการ 598
ดร.กนกพร ช่างทอง 09-10-2561 ข้าราชการ 386
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติกา สระมณีอินทร์ 03-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 365
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ 21-08-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 147
ดร.พัชรี วงษาสนธิ์ 01-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 217
ผศ.ดร.จีรภัทร นุตริยะ 22-10-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 282
รศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร 10-09-2561 ข้าราชการ 406
รศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 27-06-2562 ข้าราชการ 617
ดร.กาญจนา องคศิลป์ 31-01-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 0000
ผศ.ดร.สังวาลย์ แก่นโส 19-04-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 37
รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย 06-12-2561 ข้าราชการ 630
รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท 06-12-2561 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 293
ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา 13-03-2562 ข้าราชการ 423
นายธีรวัฒน์ ภิรมจิตรผ่อง 27-02-2563 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 0000
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้