ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางพิกุล ยิ่งยง 02-06-2538 ข้าราชการ 40
นายปรีชา บุญทำนุก 05-08-2536 ข้าราชการ 158
นางเกษมณี โสภาณเวช 21-11-2537 ข้าราชการ 160
นางเรไร กาฬบุตร 18-01-2536 ข้าราชการ 273
นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์ 19-05-2535 ข้าราชการ 170
นายธนาตย์ เดโชชัยพร 01-06-2534 ข้าราชการ 169
นางวาริณี พละสาร 01-11-2533 ข้าราชการ 190
นางสาวยุภารัตน์ เครือวงษา 23-07-2541 ข้าราชการ 624
นางรัตนาพร ทิวะพล 27-05-2539 ข้าราชการ 402
นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ์ 01-04-2537 ข้าราชการ 403
นายภูมรินทร์ ทองแดง 03-06-2540 ลูกจ้างประจำ 97
นายศรชัย สามสี 01-11-2534 ลูกจ้างประจำ 98
นางนงลักษณ์ หอมหวล 01-11-2539 ลูกจ้างประจำ 95
นายอภัยวรรณ สุระพร 15-10-2540 ลูกจ้างประจำ 101
นางอัญชลี มาจันทร์ 20-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 390
นายสมบัติ หลักบุญ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราว 599
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล 13-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 155
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์ 21-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 391
นางสาวสุนิสา นาครินทร์ 01-04-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 519
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ 01-04-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 518
นายนัฐพงษ์ สืบสุข 01-03-2556 ลูกจ้างชั่วคราว 107
นางณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์ 19-07-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 371
นายศุภชัย เชื้อพันธ์ 22-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 316
นางสาวกรรณิการ์ ประทุมภักดิ์ 01-04-2553 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 15
นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราว 381
นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์ 04-11-2551 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 370
นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราว 425
นายศิวรักษ์ จันโท 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราว 426
นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์ 01-10-2558 ลูกจ้างชั่วคราว 363
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด 12-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 379
นายนัฐพงษ์ สืบสุข 01-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 107
นางสาวปริยากร พิมเงิน 01-04-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 150
นางศันสนีย์ สืบสุข 01-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 267
นางสาวจีรนันท์ อินทร์ภูมี 18-07-2556 ลูกจ้างชั่วคราว 478
นายไพโรจน์ นิลบารันต์ 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราว 000
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 000
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม 31-10-2557 ลูกจ้างชั่วคราว 529
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์ 07-01-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 277
นางสาววันวิสา ส่งเสริม 01-10-2556 ลูกจ้างชั่วคราว 573
นางสาววันวิสา ส่งเสริม 01-10-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 573
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี 18-04-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 392
นางสมหญิง บุตรจอมชัย 07-01-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 54
นายสมบัติ หลักบุญ 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 599
นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์ 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 363
นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 381
นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์ 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 425
นายศิวรักษ์ จันโท 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 426
นางศิริพร ระวี 01-10-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 444
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ 01-06-2560 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 0000
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล 13-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 155
นางอัญชลี มาจันทร์ 20-03-2558 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 390
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด 12-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 379
นายศุภชัย เชื้อพันธ์ 22-02-2562 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 316
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้