ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
คณะวิทยาศาสตร์
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา 05-10-2536 ข้าราชการ 162
นายปิติ สุขาวห 23-09-2539 ข้าราชการ 180
นางสุภาพร กรแก้ว 02-06-2540 ลูกจ้างประจำ 199
นายประจักกิจ ระวี 01-11-2539 ลูกจ้างประจำ 93
นางสาวพูลพิศมัย ไพศาลธรรม 02-06-2540 ลูกจ้างประจำ 96
นายจารุวิทย์ จันทร์ชนะ 03-03-2557 ลูกจ้างชั่วคราว 418
นางสาวปราณี ทะบุระกรณ์ 03-10-2554 ลูกจ้างชั่วคราว 149
นายกมล คำพิบูลย์ 29-11-2548 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 317
นายชัยรัตน์ ศิริพร 01-03-2556 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 292
นายจารุวิทย์ จันทร์ชนะ 03-03-2557 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 418
นางสาวปราณี ไชยกร 12-06-2557 ลูกจ้างชั่วคราว 145
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้