ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ความร่วมมือทางวิชาการ
รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด
คำอธิบายสัญลักษณ์
ใกล้จะหมดอายุหมดอายุ ยกเลิก
รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด
       ชื่อ MOU ประเภท วันที่ หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์ 4  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 26/01/2560 -26/01/2565
บันทึกความร่วมมือ 23/03/2560 -22/03/2562
บันทึกความร่วมมือ 10/07/2560 -10/07/2565
บันทึกความร่วมมือ 02/08/2560 -02/08/2565
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้