เกิดข้อผิดพลาด
สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดมีดังนี้
  • เข้าสู่ระบบในส่วนที่ท่านไม่มีสิทธิในการเข้าใช้งาน
  • Login ทิ้งไว้เกินเวลาที่ระบบกำหนด ท่านต้อง Login ใหม่
  • เข้าสู่ระบบแบบผิดขั้นตอน
  • ระบบไม่สามารถทำตามความต้องการของผู้ใช้ได้
  • ระบบในส่วนที่ท่านใช้งานอาจมีข้อผิดผลาด
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบผู้ใช้สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบด้วยวิธีการดังนี้