ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี (แผ่น)

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
25657390
256422804
256311830
256216657
25617643
256014
25584
25562

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
256595945.25
2564297831
2563151537.5
2562214722
256185404
2560168
255851
255631.5
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้