ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
25632719
256221306
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
256331832.25
2562286419
2561244314.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง32573
นางเกษมณี โสภาณเวช11748
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์8695
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม7811
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา7282
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด4329
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี4194
นางอัญชลี มาจันทร์4136
นางสาวปริยากร พิมเงิน4115
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นางเรไร กาฬบุตร3121
นายปราการ ภิรมย์กิจ3110
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์3001
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2943
นางสุภาพร กรแก้ว2751

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล17399
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2929
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2509
นายภูมรินทร์ ทองแดง1467
นางอัญชลี มาจันทร์1276
นางเรไร กาฬบุตร871
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์431
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์364
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล325
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์281
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด258
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล254
นางศันสนีย์ สืบสุข227
นางสาวปริยากร พิมเงิน160
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้