ค่านิยมหลัก (Core Value) : ATOMIC : Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม Teamwork ทำงานเป็นทีม Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ระบบเอกสารราชการ
สถิติการใช้งาน

จำนวนเอกสารแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเอกสาร
25635393
256221306
256121820
256022003
255920636
255819896
255721622
255634

ลดค่าใช้จ่ายแยกตามปี

ปี พ.ศ.จำนวนเงิน
2563136043.25
2562287416.5
2561244542.75
25609486
25596239.25
255844853
255718029.25

15 ลำดับผู้ที่สร้างเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นายภูมรินทร์ ทองแดง33395
นางเกษมณี โสภาณเวช11849
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์8850
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม7977
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา7376
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด4595
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี4239
นางสาวปริยากร พิมเงิน4193
นางอัญชลี มาจันทร์4181
นางสาวผุสดี เถาว์คำ3290
นางเรไร กาฬบุตร3172
นายปราการ ภิรมย์กิจ3122
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์3085
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์3058
นางสุภาพร กรแก้ว2794

15 ลำดับผู้ที่แนบเอกสารมากที่สุด

รายชื่อจำนวนเอกสาร
นางวรุณี ไชยกาล17508
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา2931
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์2623
นายภูมรินทร์ ทองแดง1981
นางอัญชลี มาจันทร์1301
นางเรไร กาฬบุตร919
นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์431
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์368
ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร แก้วอุดม363
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล347
นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์284
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล263
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด258
นางศันสนีย์ สืบสุข227
นางสาวปริยากร พิมเงิน160
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้