ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  115/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 2/10/2560  
วันที่หมดวาระ : 20/11/2560
ส่วนราชการ :
ที่ : 115/2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการดอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ผู้ลงนาม : ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กนกพร ช่างทอง
กมล คำพิบูลย์
กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
กฤษดา นารอง
กัมปนาท ฉายจรัส
กาญจนา ศิวเลิศพร
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
กิตติยา วงษ์ขันธ์
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
เกษมณี โสภาณเวช
แก้ว อุดมศิริชาคร
ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์
คีรีวัฒน์ จันทร์ตรี
จันทรพร ทองเอกแก้ว
จารุวิทย์ จันทร์ชนะ
จิดาภา แสงสวันต์
จิดาภา แสงสวันต์
จิตกร ผลโยญ
จิตรลดา เดชาติวงศ์
จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
จิราภรณ์ ทองสุด
จีรนันท์ อินทร์ภูมี
จีรภัทร นุตริยะ
จุฑามาส จิตต์เจริญ
ชยาพร แก่นสาร์
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ชัยรัตน์ ศิริพร
ชาญ อินทร์แต้ม
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
ดวงดาว สัตยากูล
ดุจฤทัย สหพงษ์
ถาวร สุภาพรม
ทศพร จูฉิม
ทินกร แก้วอินทร์
ทุติยาภรณ์ วีระกุล
ธนวิทย์ จีรุพันธ์
ธานินทร์ นุตโร
นงคราญ สระโสม
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
นิพนธ์ กสิพร้อง
บรรทม สุระพร
ประจักกิจ ระวี
ประนอม แซ่จึง
ประเสริฐ ผางภูเขียว
ปรัชญาพร วันชัย
ปราณี ไชยกร
ปริยากร พิมเงิน
ปิติ สุขาวห
ปิยะเลิศ โนนแก้ว
ปุริม จารุจำรัส
พัชรี วงษาสนธิ์
พิกุล ยิ่งยง
พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์
พูลพิศมัย ไพศาลธรรม
ไพชยนต์ คงไชย
ไพรินทร์ สุวรรณศรี
ไพโรจน์ นิลบารันต์
มะลิวรรณ อมตธงไชย
มัทธนา กะชา
มาลี ประจวบสุข
รตี โบจรัส
รักเกียรติ จิตคติ
รัตนาพร ทิวะพล
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วราวุฒิ ผ้าเจริญ
วรุณี ไชยกาล
วสันต์ หล้าสร้อย
วาริณี พละสาร
วิชิต สมบัติ
วิโรจน์ เกษรบัว
วีรยุทธ นิลสระคู
วุฒิศักดิ์ ประชามอญ
ศรชัย สามสี
ศราวุธ แสนการุณ
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
ศิริพร ระวี
ศิวรักษ์ จันโท
ศุภชัย เชื้อพันธ์
สมคิด เพ็ญชารี
สมหญิง บุตรจอมชัย
สายชล พิมพ์มงคล
สายชล พิมพ์มงคล
สายสมร ลำลอง
สายันต์ แสงสุวรรณ
สิทธิพงษ์ โกมิล
สุกัญญา พิมพ์บุญมา
สุตินทรณ์ อาชญาทา
สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
สุทธินาถ หนูทองแก้ว
สุนิสา นาครินทร์
สุพล สำราญ
สุภชัย หาทองคำ
สุภาพ ตาเมือง
สุภาพร พรไตร
สุภาพร กรแก้ว
สุภาพร กรแก้ว
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
สุระ วุฒิพรหม
เสนอ ชัยรัมย์
เสาวนีย์ เหล่าสิงห์
โสพล บุตรงาม
อนุพงษ์ รัฐิรมย์
อภิรักษ์ ทูลภิรมย์
อมร เทศสกุลวงศ์
อมรรัตน์ วะสุรีย์
อรทัย ทุมทัน
อรัญญา พิมพ์มงคล
อริสรา อิสสะรีย์
อ้อฤทัย ใจบุญ
อัญชลี สำเภา
อุดม ทิพราช
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้