ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  77/2560 แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งแต่งตั้ง
สั่ง ณ วันที่ : 12/6/2560  
วันที่หมดวาระ : 12/6/2560
ส่วนราชการ :
ที่ : 77/2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กมล คำพิบูลย์
กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
เกษมณี โสภาณเวช
ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์
จิราภรณ์ ทองสุด
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ดุจฤทัย สหพงษ์
ทุติยาภรณ์ วีระกุล
นงลักษณ์ หอมหวล
นัฐพงษ์ สืบสุข
นันทนา พิมพ์พันธ์
ปริยากร พิมเงิน
ปิยะเลิศ โนนแก้ว
พิกุล ยิ่งยง
พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์
พูลพิศมัย ไพศาลธรรม
ภูมรินทร์ ทองแดง
เรไร กาฬบุตร
ศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ศุภชัย เชื้อพันธ์
สายชล พิมพ์มงคล
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สุกัญญา พิมพ์บุญมา
เสาวนีย์ เหล่าสิงห์
อภิรักษ์ ทูลภิรมย์
อมรรัตน์ วะสุรีย์
อัครรัตน์ กอบเกื้อ
อัญชลี มาจันทร์
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้