ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  24/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เวอร์ชั่นใหม่ Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 10/3/2560  
วันที่หมดวาระ : 13/3/2560
ส่วนราชการ :
ที่ : 24/2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เวอร์ชั่นใหม่
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมทั่วไป
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
เกษมณี โสภาณเวช
นัฐพงษ์ สืบสุข
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
ปริยากร พิมเงิน
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศุภชัย เชื้อพันธ์
อนุพงษ์ รัฐิรมย์
อัญชลี มาจันทร์
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้