ค่านิยมหลัก (Core Value) :        1.ยึดมั่นคุณธรรม 2.มุ่งผลสำเร็จของงาน 3. มีความรับผิดชอบ 4.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ       
แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หนังสือคำสั่ง
รายละเอียดหนังสือคำสั่ง
ที่  12/2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560 Label
ตอนที่ 1 : ข้อมูลคำสั่ง
หน่วยงานเจ้าของหนังสือคำสั่ง : คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทหนังสือคำสั่ง : คำสั่งคณะ
สั่ง ณ วันที่ : 1/2/2560  
วันที่หมดวาระ : 9/2/2560
ส่วนราชการ :
ที่ : 12/2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2560
เรียน :
วัตถุประสงค์ :
หน้าที่ :
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ผู้ลงนาม : รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 : ผู้เกี่ยวข้องกับคำสั่ง (เรียงตามตำแน่ง)
 ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
กติกา สระมณีอินทร์
กนกพร ช่างทอง
กมล คำพิบูลย์
กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์
กัมปนาท ฉายจรัส
กานต์นลินญา บุญที
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
เกษมณี โสภาณเวช
ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์
จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
จารุวิทย์ จันทร์ชนะ
จิดาภา แสงสวันต์
จิตกร ผลโยญ
จิตรลดา เดชาติวงศ์
จีรนันท์ อินทร์ภูมี
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ชัยวุฒิ วัดจัง
เชิดชัย วุฒิยา
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ณฐพล ทองปลิว
ณัฐชัย ธัญญากรสฤษฎิ์
ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ดวงดาว สัตยากูล
ธนวิทย์ จีรุพันธ์
ธนาตย์ เดโชชัยพร
นงลักษณ์ หอมหวล
นัฐพงษ์ สืบสุข
นารีรัตน์ ไชยคง
นิภาพร คำหลอม
นิภาวรรณ พองพรม
บรรทม สุระพร
ปรัชญาพร วันชัย
ปราณี ทะบุระกรณ์
ปราณี ไชยกร
พรพรรณ พึ่งโพธิ์
พิกุล ยิ่งยง
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
พิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์
พูลพิศมัย ไพศาลธรรม
มาลี ประจวบสุข
ยุภารัตน์ เครือวงษา
รัชนีกร แก้วอุดม
รัชวุฒิ โคตรลาคำ
ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
วรศักดิ์ สุขบท
วาริณี พละสาร
วาสนา เหง้าเกษ
วิชิต สมบัติ
ศรชัย สามสี
ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
ศันศนีย์ ศรีจันทร์
ศิรดาภักค์ พิทักษา
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
ศิวรักษ์ จันโท
สมคิด เพ็ญชารี
สมจินตนา ทวีพานิชย์
สมปอง เวฬุวนาธร
สมหญิง บุตรจอมชัย
สราวุธ ประเสริฐศรี
สายชล พิมพ์มงคล
สายสมร ลำลอง
สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์
สุกัญญา พิมพ์บุญมา
สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
สุนทรี ศรีเที่ยง
สุนิสา นาครินทร์
สุภาพร กรแก้ว
เสาวลักษณ์ บุญยอด
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล
อนุสรณ์ บรรเทิง
อมร เทศสกุลวงศ์
อรชพร วิลามาศ
อรทัย ทุมทัน
อัปสร อินทิแสง
ตอนที่ 3 : คณะกรรมการย่อย
-- ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ของระบบ --
ตอนที่ 4 : เอกสารประกอบคำสั่ง
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
ดูแลและปรับปรุงระบบ โดย งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พัฒนาระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้